De IJzeren Rijn
Forum: Algemeen - Algemeen
21-06-2011 10:01:25
dennis82
dennis82
Provincie N.-Brabant niet tegen IJzeren Rijn
Maandag 20 juni 2011
Het opnieuw leven inblazen van de IJzeren Rijn kan voordelen hebben voor Brabant. Belangrijk is wel dat er al het nodige gedaan wordt om de overlast voor Budel-Schoot zo klein mogelijk te houden. Dat antwoordt het provinciebestuur van Noord-Brabant op vragen van de PVV-fractie in Provinciale Staten (provincieraad). De partij ziet de goederenspoorlijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied totaal niet zitten. Een deel van het tracé van de IJzeren Rijn loopt door Budel-Schoot.
Volgens de provincie leidt de reactivering van de IJzeren Rijn ertoe dat er geen goederentreinen en treinen met gevaarlijke stoffen door steden in Brabant hoeven te rijden zoals Breda-Tilburg en Eindhoven . De ruimte op het spoor die hiermee vrij komt, kan worden gebruikt om het personenvervoer tussen de grote steden te 'optimaliseren'
 

11-07-2011 19:08:56
Stationfan
Stationfan
Wat jammer dat ik deze discussie nu pas zie. Ah, internet is groot en ik ben geen spotter maar liefhebber van oude trajecten en stations.

Of die ijzeren rijn er ooit komt, ligt grootdeels aan de Belgen zelf. De Montzenroute is een ramp, maar dat interesseert die Walen niets. Zo moeten treinen niet alleen omrijden, maar ook een extra loc inzetten omdat 1 niet genoeg is om over de heuvels te komen. Wallonië wijst op de uitgebreide rangeermogelijkheden, werkplaatsen, douanefaciliteiten etc, die de ijzeren rijn niet heeft. Dat vinden wij met onze Betuwelijn niet erg. Er zijn laatst met Duitsland afspraken gemaakt over hun deel van de route (vanaf Zevenaar), die schijnen ze na te willen komen. Onderdeel van die afspraak is, dat ze de eerstkomende 30 jaar de ijzeren rijn geen moderne aansluiting geven naar het Ruhrgebied. Het kan best zijn dat wij een verdrag hebben met de Belgen. We hebben we met hen ook een verdrag over de Schelde... Een vrije doortocht naar Duitsland over Nl grondgebied, dat wil niet automatisch zeggen dat ie gratis is of morgen gereed komt Hilarisch dat de provincie Brabant er voordelen bij schijnt te zien. Het traject loopt nauwelijks 5 kilometer over hun grondgebied. De meeste vrachttreinen op het Brabantse spoor komen van Vlissingen. Of zijn er geheime plannen voor Budel-Schoot International Airport? En ook al mag morgen alles, dan nog: het traject is over de gehele linie zwaar verouderd. Het gaat dwars door ieder BE dorp van Antwerpen tot en met de grens. Gezien de risico's en de overlast is dat geen prettige optie. Dan een nieuwe lijn gebouwd? De BE-politiek inschattende zijn ze daar nog wel n eeuw of wat mee zoet

Laatst bewerkt door Stationfan op 11-07-2011 19:21
 

24-07-2011 16:06:03
dennis82
dennis82
Geen trein van Weert naar België
De door Weert gewenste treinverbinding naar Neerpelt (over het reeds aanwezige spoor) lijkt voorlopig van de baan. Volgens de Belgische spoorwegen heeft zo'n treinverbinding namelijk te weinig potentie.

Dat blijkt uit antwoorden van de Belgische minister Inge Vervotte op Kamervragen: "De NMBS ziet onvoldoende potentieel voor doortrekking naar Weert”, antwoordt de Belgische minister van Overheidsbedrijven, Inge Vervotte, op vragen hierover van het NVA-Kamerlid Steven Vandeput. De kans op een grensoverschrijdende treinverbinding op korte termijn is verkeken als de NMBS deze lijn niet rendabel acht. De Belgische spoorwegen staan momenteel voor een zware bezuinigingsopgave: er moet honderd miljoen euro bezuinigd worden. Eerder deze week werd bekend dat daarom de sneltreinverbinding Maastricht-Luik-Brussel opgeheven wordt.


"Blijkbaar liggen de prioriteiten van het spoorbedrijf nu elders”, reageert Kamerlid Steven Vandeput. "Maar als met studies wordt aangetoond dat er wel voldoende reizigerspotentieel in en rond de grensgemeenten, zal ik zeker weer aan de bel trekken.” Vandeput refereert hiermee aan een onderzoek dat nu loopt met steun van de Belgische gemeente Hamont-Achel en Weert naar de mogelijkheden voor zo'n verbinding. Weert trok daar onlangs nog 5.000 euro voor uit. De burgemeester van Hamont-Achel, Theo Schuurmans, stelt dat dat onderzoek gewoon wordt afgerond: "En als we dan aantonen dat er wel voldoende vraag is naar de verbinding, dan moeten de spoorwegen daaraan wellicht een andere conclusie trekken.” Jac Vreijsen van de Werkgroep Treinreizigers Neerpelt Weert (WTNW) noemt het ‘jammer'.

Wethouder Anton Kirkels (VVD, Verkeer) wilde gisteren niet reageren op het nieuws

Bron: http://www.limburger.nl/article/20110723/REGIONIEUWS03/110729871/1030

Edit door Spiketrain: bronvermelding toegevoegd.

Laatst bewerkt door spiketrain op 24-07-2011 18:45
 

19-08-2011 11:39:29
john2
john2
Weer een nieuw voorstel over de Ijzeren Rijn. http://www.z24.nl/economie/artikel_233745.z24/Nieuw_initiatief_Belgie_voor_IJzeren_Rijn.html  


22-08-2011 07:40:31
mdeen
mdeen
Het is een erg nietszeggend bericht. Niets concreets, alleen nog meer gepraat.
Volgens mij is de stand nu dat alleen België er nog aan trekt.
 

22-09-2011 13:37:32
john2
john2
Hieronder staat een brief van minister van Haegen van Infrastructuur en Milieu, die gericht is aan de kamerleden. De brief geeft een antwoord op kamer vragen over de IJzeren Rijn. Pagina 1 van 3
> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
de voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG
Datum 6 juli 2011
Betreft Kamervragen IJzeren Rijn
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070-456 0000
F 070-456 1111
Ons kenmerk
IenM/BSK-2011/94363
Uw kenmerk
2011Z12187
Bijlage(n)
-
Geachte voorzitter,
Hiermee beantwoord ik de vragen van de heer Bashir over “de bemoeizucht van
Barroso met de IJzeren Rijn” (ingezonden 8 juni 2011).
1.
Kent u het bericht ‘Barroso belooft oplossing voor IJzeren Rijn’? 1
1.
Ja.
2.
Welke studie wordt er door de Voorzitter van de Europese Commissie, de heer
Barroso? Bent u hierbij betrokken?
2.
Volgens informatie van de zijde van de Europese Commissie wordt aldaar geen
studie inzake de IJzeren Rijn verricht. De Commissie is wel bezig met actualisering
van de TEN-T kaarten 2, waartoe elke mogelijk relevante spoorlijn wordt bezien;
bij die actualisering ben ik betrokken.
3.
Hoe verhoudt zich deze - voor de Tweede Kamer onbekende studie - tot het
rapport van de Commissie van Onafhankelijk Deskundigen (COD) over de IJzeren
Rijn? Kunt u de Tweede Kamer het rapport van COD toezenden? Zo nee, waarom
niet?
3.
Het rapport van de Commissie van Onafhankelijk Deskundigen (COD) over de
IJzeren Rijn is in het voorjaar van 2009 aangeboden aan de Belgische minister van
Overheidsbedrijven en aan de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat; zij
1 http://www.gva.be/nieuws/geldzaken/aid1047714/barroso-belooft-oplossing-voor-ijzerenrijn.
aspx
2 Trans Europees Netwerk voor Transport
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IenM/BSK-2011/94363
Pagina 2 van 3
beiden waren gezamenlijk de opdrachtgevers van de COD. In dat rapport adviseert
de COD, op basis van de arbitrage uitspraak van het Permanente Hof van
Arbitrage en op basis van daarna uitgevoerde technische en economische studies,
aan de beide ministers over de kostenverdeling van de reactivering van de IJzeren
Rijn op Nederlands grondgebied. Door de beide ministers is afgesproken dat het
COD-advies openbaar gemaakt zal worden tegelijk met de beslissing van de beide
ministers over de reactivering van de IJzeren Rijn. Die afspraak is toegelicht in de
brief van mijn ambtsvoorganger aan de Kamer d.d. 3 juli 2009 (Kamerstuk 27
737, nr. 36). Tot een dergelijke beslissing is het sindsdien nog niet gekomen.
4.
Is het waar dat de Europese Commissie voor eind juni voorstellen doet over de
IJzeren Rijn? Waarom bemoeit de Europese Commissie zich met dit onderwerp?
Wie heeft hierom gevraagd? Deelt u de mening dat niemand op dit moment zit te
wachten op deze Europese bemoeizucht?
4.
Zie het antwoord op vraag 2.
5.
Is het waar dat de Europese Commissie druk uitoefent op u om de internationale
verdragen over de IJzeren Rijn uit te voeren en dus voorbij te gaan aan regels met
betrekking tot de natuur en het woongenot?
5.
Nee.
Overigens houdt Nederland zich aan de uitvoering van verdragen, en zonder
“voorbij te gaan aan regels met betrekking tot de natuur en het woongenot.”
6.
Wat is uw inzet bij eventuele bemoeizucht van Europa over dit onderwerp? Bent u
bereid om samen op te trekken met de (kritische) Duitse overheden? Zo nee,
waarom niet?
6.
Er is geen aanleiding om Europese bemoeienis met de reactivering van de IJzeren
Rijn te verwachten: dat is louter een bilaterale kwestie tussen België en Nederland
op basis van de betreffende verdragen.
7.
Bent u bereid om de wijze waarop u zich gaat verzetten tegen de IJzeren Rijn
eerst met de Tweede Kamer te bespreken alvorens u tot eventuele gesprekken of
zelfs onderhandelingen overgaat? Zo nee, waarom niet?
7.
Ik ga mij niet verzetten tegen de reactivering van de IJzeren Rijn, want het recht
daartoe is vastgelegd in (bindende) verdragen en de (eveneens bindende)
arbitrage uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage. Indien gesprekken
tussen België en Nederland over de IJzeren Rijn plaatsvinden geschieden die altijd
binnen de randvoorwaarden van genoemde bindende stukken.
Ministerie van
Infrastructuur en Milieu
Ons kenmerk
IenM/BSK-2011/94363
Pagina 3 van 3
8.
Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden en consequenties om de verdragen over de
IJzeren Rijn eenzijdig op te zeggen?
8.
Een verdrag is eenzijdig opzegbaar als het daarin voorziet. De verdragen over de
IJzeren Rijn van 1839 en 1873 kennen deze mogelijkheid niet. Zij zijn dan ook
alleen opzegbaar met medewerking van België.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
 

22-09-2011 14:39:41
kevinevers
kevinevers
Kan je de opmaak niet wat fatsoeneren? Dit leest nogal rommelig  

22-09-2011 16:24:23
john2
john2
Dit is de opmaak zoals ik het gekopieerd heb. Stond zo in het bestand. Weet zelf niet zo direct hoe ik dit moet fatsoeneren.  

22-09-2011 16:33:51
train85
train85
Hieronder staat een brief van minister van Haegen van Infrastructuur en Milieu, die gericht is aan de kamerleden. De brief geeft een antwoord op kamer vragen over de IJzeren Rijn.

Pagina 1 van 3:
> Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag
de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Binnenhof 4
2513 AA DEN HAAG

Datum 6 juli 2011

Betreft Kamervragen IJzeren Rijn
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Plesmanweg 1-6
2597 JG Den Haag
Postbus 20901
2500 EX Den Haag
T 070-456 0000
F 070-456 1111

Ons kenmerk
IenM/BSK-2011/94363

Uw kenmerk
2011Z12187
Bijlage(n)
-
Geachte voorzitter,
Hiermee beantwoord ik de vragen van de heer Bashir over “de bemoeizucht van
Barroso met de IJzeren Rijn” (ingezonden 8 juni 2011).
1. Kent u het bericht ‘Barroso belooft oplossing voor IJzeren Rijn’? 1
1. Ja.
2. Welke studie wordt er door de Voorzitter van de Europese Commissie, de heer
Barroso? Bent u hierbij betrokken?
2. Volgens informatie van de zijde van de Europese Commissie wordt aldaar geen
studie inzake de IJzeren Rijn verricht. De Commissie is wel bezig met actualisering van de TEN-T kaarten 2, waartoe elke mogelijk relevante spoorlijn wordt bezien; bij die actualisering ben ik betrokken.
3. Hoe verhoudt zich deze - voor de Tweede Kamer onbekende studie - tot het
rapport van de Commissie van Onafhankelijk Deskundigen (COD) over de IJzeren
Rijn? Kunt u de Tweede Kamer het rapport van COD toezenden? Zo nee, waarom
niet?
3. Het rapport van de Commissie van Onafhankelijk Deskundigen (COD) over de
IJzeren Rijn is in het voorjaar van 2009 aangeboden aan de Belgische minister van Overheidsbedrijven en aan de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat;

Pagina 2 van 3:

beiden waren gezamenlijk de opdrachtgevers van de COD. In dat rapport adviseert
de COD, op basis van de arbitrage uitspraak van het Permanente Hof van
Arbitrage en op basis van daarna uitgevoerde technische en economische studies,
aan de beide ministers over de kostenverdeling van de reactivering van de IJzeren
Rijn op Nederlands grondgebied. Door de beide ministers is afgesproken dat het
COD-advies openbaar gemaakt zal worden tegelijk met de beslissing van de beide
ministers over de reactivering van de IJzeren Rijn. Die afspraak is toegelicht in de
brief van mijn ambtsvoorganger aan de Kamer d.d. 3 juli 2009 (Kamerstuk 27
737, nr. 36). Tot een dergelijke beslissing is het sindsdien nog niet gekomen.
4. Is het waar dat de Europese Commissie voor eind juni voorstellen doet over de
IJzeren Rijn? Waarom bemoeit de Europese Commissie zich met dit onderwerp?
Wie heeft hierom gevraagd? Deelt u de mening dat niemand op dit moment zit te
wachten op deze Europese bemoeizucht?
4. Zie het antwoord op vraag 2.
5. Is het waar dat de Europese Commissie druk uitoefent op u om de internationale verdragen over de IJzeren Rijn uit te voeren en dus voorbij te gaan aan regels met betrekking tot de natuur en het woongenot?
5. Nee.
Overigens houdt Nederland zich aan de uitvoering van verdragen, en zonder
“voorbij te gaan aan regels met betrekking tot de natuur en het woongenot.”
6. Wat is uw inzet bij eventuele bemoeizucht van Europa over dit onderwerp? Bent u bereid om samen op te trekken met de (kritische) Duitse overheden? Zo nee, waarom niet?
6. Er is geen aanleiding om Europese bemoeienis met de reactivering van de IJzeren Rijn te verwachten: dat is louter een bilaterale kwestie tussen België en Nederland op basis van de betreffende verdragen.
7. Bent u bereid om de wijze waarop u zich gaat verzetten tegen de IJzeren Rijn
eerst met de Tweede Kamer te bespreken alvorens u tot eventuele gesprekken of
zelfs onderhandelingen overgaat? Zo nee, waarom niet?
7. Ik ga mij niet verzetten tegen de reactivering van de IJzeren Rijn, want het recht daartoe is vastgelegd in (bindende) verdragen en de (eveneens bindende)
arbitrage uitspraak van het Permanent Hof van Arbitrage. Indien gesprekken
tussen België en Nederland over de IJzeren Rijn plaatsvinden geschieden die altijd binnen de randvoorwaarden van genoemde bindende stukken.

Pagina 3 van 3:

8. Wat zijn eigenlijk de mogelijkheden en consequenties om de verdragen over de
IJzeren Rijn eenzijdig op te zeggen?
8. Een verdrag is eenzijdig opzegbaar als het daarin voorziet. De verdragen over de IJzeren Rijn van 1839 en 1873 kennen deze mogelijkheid niet. Zij zijn dan ook alleen opzegbaar met medewerking van België.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,
mw. drs. M.H. Schultz van Haegen

Laatst bewerkt door train85 op 22-09-2011 16:46, reden: Dit lijkt me beter te lezen.
 

23-09-2011 19:11:30
phantom
phantom
Met andere woorden,zelfs na zoveel tijd is het standpunt,dat er nog geen standpunt is.
En dan is de vooruitgang dat er eigenlijk nog geen vooruitgang is.
Anders gezegd,de discussie duurt voort en de ambtelijke molen blijft hierover nog wel even zo traag werken als men tot op heden heeft gedaan.
Iemand een gefundeerd antwoord over wanneer men dit ofwel nieuw leven inblaast dmv spoor e.d. aanpakken,ofwel het de eeuwige jachtvelden inschiet ??
 

23-09-2011 21:14:07
sjoerd
sjoerd
Quote
phantom (vr 23 sep 2011 19:11:30 https://www.somda.nl/forum/931/p356630/):
Iemand een gefundeerd antwoord over wanneer men dit ofwel nieuw leven inblaast dmv spoor e.d. aanpakken,ofwel het de eeuwige jachtvelden inschiet ??

Een antwoord niet, maar ik heb wel het gevoel dat het niet handig is om spoor op te breken. Dan blijft het in elk geval nog een spoorweg, al denken sommigen toch dat het een natuurgebied wordt als je er even niet overheen rijdt.
 

18-08-2012 12:03:59
maxime
maxime
Er gebeurt weer wat op een stukje IJzeren Rijn! Op HGBTF is namelijk een interessante post geplaatst: http://www.tvl.be/nl/2012-08-13/wel-degelijk-nieuwe-treinstopplaats-voor-hamont-achel/#.UC9nQ6llRQI

Blijkbaar krijgt Hamont-Achel weer een station, dus rijdt de NMBS (waarschijnlijk) vanaf eind 2013 (oplevering station) praktisch tot de Nederlandse grens op Neerpelt - Weert. Hopelijk creëert dit toch weer kansen voor een reizigersdienst op Weert. Of het stuk Neerpelt-Hamont=Achel ook geëlektrificeerd wordt is nog niet bekend.
 

18-08-2012 12:18:56
daniel81
daniel81
Waarbij die laatste opmerking meer de indruk geeft van een diplomatiek antwoord op een totaal niet terzake doende vraag (electrificatie Herentals - Mol is m.n. bedoeld voor de lijn Mol - Hasselt).  

18-08-2012 12:37:02
maxime
maxime
Dat klopt, toch zijn er in België al stemmen opgegaan om de elektrificatie wel door te trekken tot Hamont of zelfs Weert. Dat dit slechts stemmen zijn en totaal niet ter sprake is in de besluitvorming is een ander verhaal.  

18-08-2012 13:00:16
phantom
phantom
Frapant is ook het stuk van dat filmpje waarin wordt gesproken over een meerjaren begroting t/m 2025.
Is dat dan puur voor die lijn,of is dit een geval van het gaat ergens anders om ?
Trouwens als men dus weer een stuk van de lijn gaat gebruiken voor reizigers en het is enkel sporig,hoe moet dat dan als men evt besluit om cargo toch ook weer daar te laten rijden ?
*trouwens fijn om in dat filmpje te horen dat bij de belgen de diesel treinen storings gevoeliger zijn dan e-locs* %08%


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

18-08-2012 13:18:29
maxime
maxime
Naar wat ik begrepen heb, komt er bij de halte Hamont=Achel een tweede spoor om de kering van de reizigerstreinen te faciliteren. Op deze wijze wordt goederenverkeer van en richting Nederland (Zinkindustrie Budel) niet in de weg gezeten tijdens de keringen aldaar. Althans, zo was het plan eind 2011.

Laatst bewerkt door maxime op 18-08-2012 13:25
 

18-08-2012 14:21:07
daniel81
daniel81
Ach, in 1980 stond Herentals-Mol-Neerpelt al op het elektrificatieprogramma van het vijfjarenplan 1981-1986. De waslijn had er in 1986 moeten hangen  

18-08-2012 20:06:18
reisthijs
reisthijs
Quote
phantom (za 18 aug 2012 13:00:16 https://www.somda.nl/forum/931/p404314/): Frapant is ook het stuk van dat filmpje waarin wordt gesproken over een meerjaren begroting t/m 2025.
Is dat dan puur voor die lijn,of is dit een geval van het gaat ergens anders om ?
De NMBS is bezig een meerjareninvesteringsplan 2013-2025 op te stellen met alle te verwachten investeringen in de Belgische spoorinfrastructuur in die periode. Dat plan gaat dus niet specifiek over deze lijn.

Laatst bewerkt door reisthijs op 18-08-2012 20:06
 

18-08-2012 21:32:50
marotrans
marotrans
Al voor de vakantie's lagen er nieuwe spoorstaven klaar t.b.v. vernieuwing tussen Neerpelt en Hamont; nog opvallender is dat enkele weken terug een onderhoudsploeg compleet met veiligheidsman met de overweg bij vakantiepark Weerterbergen druk bezig was.

Zou er dan tóch...
 

19-08-2012 00:01:54
Salesman
Salesman
Dat er een station te Hamont komt is duidelijk, maarre... Hoe groot is de kans dat de dieseltreintjes door gaan tuffen naar Weert? We kunnen immers wel ene derde spoorverbinding naar België gebruiken.  

19-08-2012 06:17:57
nohab
nohab
Vierde.


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).
 

19-08-2012 10:00:04
mren
mren
Terneuzen, HSL, Roosendaal, Lanaken, Visé.
Zesde dus
 

19-08-2012 10:05:59
nohab
nohab
Ik denk dat alleen grensovergangen voor reizigersvervoer bedoeld werden.


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).
 

19-08-2012 10:25:56
Salesman
Salesman
Ik bedoelde inderdaad het personenvervoer over het reguliere spoor... Nu is het zo dat als je vanuit Zuidoost-Brabant/Noord-Limburg naar België je wil je ofwel zelfstandig de grens over moet fietsen/rijden naar Neerpelt, of om moet reizen via Roosendaal/Maastricht.

Laatst bewerkt door Salesman op 19-08-2012 10:26
 

19-08-2012 10:54:47
mren
mren
Of met de bus; Valkenswaard-Neerpelt, Luyksgestel-Lommel, Reusel-Turnhout, Tilburg-Turnhout, Breda-Antwerpen  

19-08-2012 11:13:53
sjoerd
sjoerd
Tjonge, wat een vervoersvraag wordt door die autobussen gegenereerd! Leg het dubbelspoor maar vast terug aan op de IJzeren Rijn, want dat wordt meteen een kwartierdienst.%02%  

19-08-2012 12:44:07
phantom
phantom
Als de besluitvorming door de " hoge heren" in t zelfde tempo blijft als nu qua dit spoorlijntje,dan kun je nog wel een jaar of 10 wachten minstens.
Wel frapant is dat de belgen de ijzeren rijn graag zouden willen gaan gebruiken voor van alles maar er nooit geld voor wilde reserveren,dit terwijl men dat ineens wel wil schijnbaar
Vraag me tochaf waarom ze zolang hebben geweigerd geld erin te stoppen,en men nu ineens wel wil meewerken aan herstel van de lijn.


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

19-08-2012 13:25:50
maxime
maxime
Het grootste obstakel vormde en vormt het Nederlandse deel van de IJzeren Rijn en dan met name met het oog op goederenvervoer. Het stukje waar het nu om gaat is gewoon in dienst voor goederentreinen van en naar de zinkfabriek in Budel en wordt slechts aangepast om personenvervoer mogelijk te maken naar Hamont=Achel. Dit betekent dus niet dat de Belgen opeens veel geld vrijmaken voor het dossier IJzeren Rijn. Dat hoofdstuk vergt namelijk veel ingrijpendere investeringen! Of daar geld voor beschikbaar komt, moet het Meerjareninvesteringsplan 2013-2025 uitwijzen.

Eigenlijk lopen het dossier IJzeren Rijn en het dossier Personenvervoer Antwerpen-Neerpelt(-Weert) een beetje door elkaar, terwijl het in feite twee verschillende dossiers zijn met veel raakvlak. Het betreft immers eenzelfde stuk lijn. Dat met de doortrekking van het personenvervoer ri. Hamont=Achel (en evt. in de toekomst Weert) en de nu partiële elektricatie (Herentals-Mol) de kansen groter worden voor het dossier IJzeren Rijn is niet zo gek. Immers, ook voor de IJzeren Rijn kwamen de wildste plannen voor elektrificatie voorbij en hoe meer er al gedaan is - ook al was dat vooral met het oog op personenvervoer - hoe gemakkelijker de rest van het dossier IJzeren Rijn zal worden vanwege de verwevenheid van beide dossiers. Zeker als er weer regulier verkeer zou plaatsvinden op Neerpelt-Weert. In het artikel dat ik hieronder aan zal halen is bijvoorbeeld te lezen dat straks ook de seinvoering op het traject Mol-Neerpelt-Hamont=Achel compleet vernieuwd wordt. Ook dit creëert weer kansen.

Vrij strategisch gedacht ook van de Belgen, want ik voorspel dat op termijn Nederland er weer eens van beticht zal worden de zaken te dwarsbomen terwijl de Belgen de boel al redelijk op orde hebben.

Wat betreft de doortrekking van het personenvervoer tot Weert valt hier (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=F43HGKQB) te lezen dat volgens Infrabel een akkoord aan Nederlandse zijde ontbreekt (stand van zaken okt.'11). Vandaar dat nu een keermogelijkheid in Hamont=Achel wordt gerealiseerd, terwijl keren in Weert een stuk makkelijker zou zijn geweest.

Laatst bewerkt door maxime op 19-08-2012 13:27
 

19-08-2012 21:04:11
qj7141
qj7141
Quote
maxime

Wat betreft de doortrekking van het personenvervoer tot Weert valt hier (http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=F43HGKQB) te lezen dat volgens Infrabel een akkoord aan Nederlandse zijde ontbreekt (stand van zaken okt.'11). Vandaar dat nu een keermogelijkheid in Hamont=Achel wordt gerealiseerd, terwijl keren in Weert een stuk makkelijker zou zijn geweest.

Met de plannen voor wisselsanering is dat niet (meer) zo 'makkelijk'.
 


Tevreden over Somda? Overweeg dan eens een vrijwillige donatie, alvast bedankt!


19-08-2012 22:12:37
gummbahla
gummbahla
Te Wt heeft recentelijk al een redelijk ingrijpende verbouwing van het emplacement plaatsgevonden. Ik kan het niet garanderen, maar volgens mij gaat er daar voorlopig weinig meer veranderen. Bovendien zal het enige wissel dat voor het doortrekken van de dienst daadwerkelijk nodig is (die naar de aansluiting van de IJzeren Rijn op Wt-Ehv) om meerdere redenen niet op de saneringslijstjes staan.
Het grootste 'probleem' voor zo'n dienst zal nog het perrongebruik worden (8 IC's en 3-4 kerende stoptreinen per uur op 2 sporen).
 

19-08-2012 23:05:59
sjoerd
sjoerd
Door het opbreken van sporen is er ruimte genoeg voor een eigen perron voor de NMBS-treinen. Vrijleggen is ook altijd nog mogelijk, op de wijze zoals dat voor de Tweede Wereldoorlog was.

Laatst bewerkt door sjoerd op 19-08-2012 23:07
 

19-08-2012 23:07:41
AgentX
AgentX
Of gewoon weer sporen en perrons aanleggen. Terugsaneren?  

19-08-2012 23:13:57
Salesman
Salesman
Er keren toch maar 2 sprinters p/u op Weert? In de avonden en de weekenden zelfs maar 1.

Niettemin krap met de geplande uitbreiding van de intercitydienst.

Laatst bewerkt door Salesman op 19-08-2012 23:14
 

20-08-2012 09:57:16
maxime
maxime
Ik meende dat de provincie Limburg overigens graag de stoptrein Maastricht (Randwijck) - Roermond verlengd wilde zien richting Weert en/of Eindhoven. Als je dat er twee keer per uur bij hebt icm een verhoging van de frequenties van de intercitydiensten, wordt het voor Weert aardig krap met dat ene eilandperron.
Een uitbreiding van de perroncapaciteit lijkt me alleen voor de huidige plannen al geen overbodige luxe.
 

20-08-2012 10:04:40
ZJ37
ZJ37
Daar is volgens mij alleen sprake van als in Baexem of Haelen een station wordt geopend. Maar ik geloof nooit dat er 4x IC en 2x SPR gaat rijden tussen Rm en Wt, dat lijkt me tamelijk overkill. Of het moet in spits zijn, zodat je met goederenpaden (al dan niet van de IJzeren Rijn) eventuele uitsluitingen krijgt.  

20-08-2012 11:58:33
jorgo
jorgo
Ten aanzien van de lijnvoering in Limburg is het afgelopen jaar een aantal situatieschetsen verschenen die ik in het Via Avantis topic heb opgesomd: https://www.somda.nl/forum/6040/p374190/.

De laatste links bevatten weergaven van heel Limburg. De bediening van stations tussen Roermond en Weert is met name een idee uit de koker van 'Het nieuwe spoorplan' van de FMN, de samenwerkende regionale vervoerders. Die ontwikkeling sluit weer aan bij de afspraak van Verkeer en Waterstaat met NS om de Limburgse stoptreinen aan te besteden in ruil voor het behoud van de HSL (of andersom). Zie dit draadje: https://www.somda.nl/forum/11189/Schultz%3A+NS+blijft+nummer+1+op+het+spoor/.

Echter zoals op de kaartjes te zien is http://www.knowlinx.eu/fileadmin/KNLX/content/redakteure/downloadpublic/Kaarten/netkaart_compleet_def_neutraal.pdf is van de door NS naar Hrl doorgetrokken 3500 nog nergens sprake. Het nieuwe spoorplan gaat uit van 2 stoptreinen en slechts 2 IC's. In het kaartje lijkt nl. sprake van een doorgetrokken 20800 naar Aken, niet van een doorgetrokken 3500. De doorgetrokken 3500 lijkt een 'onafhankelijke' ontwikkeling en maakt extra stoptreinen qua capaciteit idd misschien moeilijk.
 

20-08-2012 13:59:29
jbt
jbt
Het toekomstige mogelijke 'probleem' van te weinig perroncapaciteit in Wt (met 2x per uur de uit Rm doorgestrokken stoptrein uit Mt, 2x per uur een stoptrein naar Ehv, 1x per uur een trein naar Neerpelt en 4x per uur een IC per richting (800 en 3500)) zou ook kunnen worden opgelost door de situatie die tussen 1970 en 1973 bestond weer te laten herleven, namelijk het opgeven van de IC-status van Wt. Zou eventueel ook voor maar één van de series 800 of 3500 kunnen gelden, dan heb je al 4 stops per uur minder. In Wt kunnen de IC's overigens prima het station voorbijrijden. In Weert zelf zal men echter niet blij zijn (en zal - net als in 1970 - wellicht weer een heuse blokkade van de doorrijsporen kunnen worden verwacht).  

20-08-2012 14:12:35
john2
john2
Of zoals in de pré historie de stoptreinen vanaf Maastricht en Heerlen door laten rijden naar Eindhoven. Dan heeft Weert denkelijk wel genoeg treinen terbeschikking die daar stoppen.  

20-08-2012 14:43:14
jorgo
jorgo
Dat werd bedoeld.  

20-08-2012 15:28:59
maxime
maxime
Quote
jbt (ma 20 aug 2012 13:59:29 https://www.somda.nl/forum/931/p404664/): Het toekomstige mogelijke 'probleem' van te weinig perroncapaciteit in Wt (met 2x per uur de uit Rm doorgestrokken stoptrein uit Mt, 2x per uur een stoptrein naar Ehv, 1x per uur een trein naar Neerpelt en 4x per uur een IC per richting (800 en 3500)) zou ook kunnen worden opgelost door de situatie die tussen 1970 en 1973 bestond weer te laten herleven, namelijk het opgeven van de IC-status van Wt. Zou eventueel ook voor maar één van de series 800 of 3500 kunnen gelden, dan heb je al 4 stops per uur minder. In Wt kunnen de IC's overigens prima het station voorbijrijden. In Weert zelf zal men echter niet blij zijn (en zal - net als in 1970 - wellicht weer een heuse blokkade van de doorrijsporen kunnen worden verwacht).

Je laatste zin slaat hierbij de spijker op zijn kop. In 1970 was het daar al raak. Het stoppen van intercities op stations is tegenwoordig ook een erg gevoelig punt. Kijk ook maar wat Hoogeveen voor discussies opleverde en naar het onbegrip over het voorbijrijden van de IC naar Vlissingen in Delft (laatste is inmiddels verleden tijd). Dus ik durf het in Weert niet voor te stellen
 

20-08-2012 21:27:06
broek53
broek53
Quote
gummbahla (zo 19 aug 2012 22:12:37 https://www.somda.nl/forum/931/p404563/): Te Wt heeft recentelijk al een redelijk ingrijpende verbouwing van het emplacement plaatsgevonden. Ik kan het niet garanderen, maar volgens mij gaat er daar voorlopig weinig meer veranderen. Bovendien zal het enige wissel dat voor het doortrekken van de dienst daadwerkelijk nodig is (die naar de aansluiting van de IJzeren Rijn op Wt-Ehv) om meerdere redenen niet op de saneringslijstjes staan.
Het grootste 'probleem' voor zo'n dienst zal nog het perrongebruik worden (8 IC's en 3-4 kerende stoptreinen per uur op 2 sporen).
Binnen afzienbare tijd vallen er ook besluiten over ver-robuusten van Weert.
 

21-08-2012 08:58:47
jorgo
jorgo
@ maxime
Nu is het natuurlijk wel zo dat Weert er niet op achteruit zou gaan; een evt. nieuwe intercity (3500) zou er niet stoppen. Met stoptreinen richting Rm extra zouden er nog altijd meer verbindingen in die richting zijn.

Nu kan ik me idd wel voorstellen dat reizigerstreinen laten passeren vanwege de voor de bevolking relatief ongewenste goederenpaden niet zo goed valt.

Laatst bewerkt door jorgo op 21-08-2012 09:01
 

21-08-2012 09:20:49
maxime
maxime
Maar als het me goed bijstaat komt er met ingang van komende dienstregeling toch een 3500 die door rijdt naar Sittard vanaf Eindhoven? Voordat eventuele plannen omtrent het schrappen van de haltering van een IC echt zijn doorgevoerd (zeker in combinatie met andere verbindingen die er nog niet komen met ingang van drgl 2013), rijdt dat ding al lang en breed. Vervolgens ga je dus weer een bestaande stop weghalen en dan gaan ze er plots wel op achteruit. Tenminste, dat is hoe ik het beredeneerd had

Wat betreft je opmerking over het weghalen van stops voor goederenpaden heb je zeker gelijk!

Laatst bewerkt door maxime op 21-08-2012 09:21
 

02-09-2012 09:53:58
phantom
phantom
Heractivering Ijzeren rijn is duurder als men had gedacht.
Voor het hele artikel ga je naar:http://www.l1.nl/nieuws/189230-historisch-trac%C3%A9-ijzeren-rijn-duurder-dan-gedacht


Doe maar normaal,dan doe je al gek genoeg.
 

20-09-2012 22:00:41
AlbertP
AlbertP
Dat gaat over het deel naar Duitsland (dat er zowiezo niet zo gauw komt vanwege de Betuweroute en het verdrag daarover, zoals eerder in dit topic is genoemd), en niet over Budel-Weert. Omdat het deel naar Duitsland zo duur is om te heropenen krijgen we waarschijnlijk ook geen goederenverkeer om de Montzenroute te vermijden op Budel-Weert. Wat de kans op het heropenen van dat deel weer kleiner maakt.  

21-09-2012 06:21:04
nohab
nohab
Zonder onderbouwing hecht ik aan het noemen van bedragen altijd erg weinig waarde.


Van het concert des levens heeft niemand het program (Toon Hermans).
 

04-10-2013 09:29:23
ZJ37
ZJ37
Schapen ingezet om spoor IJzeren Rijn schoon te houden: http://www.prorail.nl/nieuws/schapen-maken-spoor-schoon-in-roermond  

04-10-2013 16:50:35
charta
charta
Wordt er ook een veiligheidsschaap ingezet?%08%  

19-10-2013 14:33:22
dvdhoven
dvdhoven
Bericht op L1 http://www.l1.nl/nieuws/230227-treinen-stoppen-weer-hamont:

Treinen stoppen weer in Hamont

Vanaf april volgend jaar stopt de trein voortaan ook weer in het Belgische Hamont.

Dat blijkt uit het spoorboekje van de Belgische Spoorwegen NMBS. De bedoeling is dat de trein op termijn ook doorrijdt naar Weert

Ruim vijftig jaar geleden werd het personenvervoer tussen Neerpelt en Hamont afgeschaft. Burgemeester Schuurmans van Hamont-Achel lobbyt al jaren om de trein in zijn gemeente te laten stoppen. Ook voor het doortrekken naar Weert en van daaruit naar Eindhoven en Amsterdam is hij een groot voorstander.


Dick van den Hoven
 

19-10-2013 16:32:28
Wellie
Wellie
Quote
dvdhoven (za 19 okt 2013 14:33:22 https://www.somda.nl/forum/931/p471767/): Bericht op L1 http://www.l1.nl/nieuws/230227-treinen-stoppen-weer-hamont:

Treinen stoppen weer in Hamont

Vanaf april volgend jaar stopt de trein voortaan ook weer in het Belgische Hamont.

Dat blijkt uit het spoorboekje van de Belgische Spoorwegen NMBS. De bedoeling is dat de trein op termijn ook doorrijdt naar Weert

Ruim vijftig jaar geleden werd het personenvervoer tussen Neerpelt en Hamont afgeschaft. Burgemeester Schuurmans van Hamont-Achel lobbyt al jaren om de trein in zijn gemeente te laten stoppen. Ook voor het doortrekken naar Weert en van daaruit naar Eindhoven en Amsterdam is hij een groot voorstander.


Moeten erg nog veel wijzigingen aan de infra worden aangebracht om het door te laten trekken naar Weert?
 

19-10-2013 19:23:01
sjoerd
sjoerd
Nee, eigenlijk niet, want het spoor ligt er, de overwegen zijn beveiligd, de wissels zijn in dienst.
Maar: inhalen of kruisen tussen Neerpelt en Weert is op dit moment niet mogelijk. De gehele baan Neerpelt - Weert - Roermond - Dalheim is ooit dubbelsporig geweest en de emplacementen Hamont en Budel waren gigantisch, dus er is plek zat. Dan moet de atb te Weert worden uitgebreid met crocodile. De optie om voor het spoor van Budel een derde brug aan te leggen is ook een goede mogelijkheid; tot aan de Tweede Wereldoorlog lagen er immers vier bruggen en de landhoofden ervan zijn nog aanwezig. Verder vraagt het perrongebruik zoals het thans is om aanpassing. Het beste zou zijn een "Geldermalsen" oplossing: een eigen perron op het huidige goederenemplacement waar ruimte in overvloed is met aansluiting op de perrontunnel, zoals ook Arriva krijgt.
Stoppen in Budel zal wel niet gebeuren dus een perron is niet nodig, tenzij je er wilt kruisen.

Laatst bewerkt door sjoerd op 19-10-2013 19:41
 

20-10-2013 12:18:33
gvttreinen
gvttreinen
Er is echter een heel klein probleempje namelijk de NIMBY's, voornamelijk het aangrenzende vakantiepark en die zitten niet echt te springen om treinverkeer in hun omgeving.  

20-10-2013 12:27:28
edje
edje
Denk niet dat bezoekers van een vakantiepark, bezwaar zullen indienen.  

20-10-2013 13:47:49
seinhuis
seinhuis
Quote
gvttreinen (zo 20 okt 2013 12:18:33 https://www.somda.nl/forum/931/p471882/): Er is echter een heel klein probleempje namelijk de NIMBY's, voornamelijk het aangrenzende vakantiepark en die zitten niet echt te springen om treinverkeer in hun omgeving.
Een paar bomen en een heuvel bouwen. Scheelt een hoop geluid en als je het goed doet, hoor je er helemaal niks van.
 


20-10-2013 13:53:15
gvttreinen
gvttreinen
Het vakantiepark lag dwars toen de lijn opgeknapt werd en er een paar alibietreinen reden.  

20-10-2013 14:48:10
Wellie
Wellie
Quote
gvttreinen (zo 20 okt 2013 13:53:15 https://www.somda.nl/forum/931/p471895/): Het vakantiepark lag dwars toen de lijn opgeknapt werd en er een paar alibietreinen reden.


Altijd heel makkelijk op te lossen. Wie of wat was er eerder? Degene die daarop kan antwoorden ... Ik niet ... die moet zich maar aanpassen of schikken.

Idem aan de zwarte pieten kwestie ; )

Laatst bewerkt door Wellie op 20-10-2013 14:48
 

20-10-2013 15:03:10
edje
edje
Zwarte piet is kwestie dat is gewoon dom gezeur, net zoals dit. Waarom doet men bij reactivering van een spoorlijn altijd, alsof het kleinste boemellijntje wordt opgewaardeerd tot een HSL en betuwelijn ineen waarbij om de 5 minuten een trein komt. In dit land zeurt men teveel.  

20-10-2013 15:25:44
Ovindel
Ovindel
Eigenlijk heten we ook "Zeurland" en niet Nederland.
Ik zou er bijvoorbeeld geen problemen mee hebben als er bijvoorbeeld een tramspoor door mijn straat zou worden gelegd, liever dat er af en toe een tram langskomt waar ik gebruik van kan maken in plaats van dat ik nu 1km moet lopen naar de meest dichtbij zijnde bushalte. In tegenstelling tot wat er zich vorig jaar in Den Haag heeft afgespeeld waarbij men ging zeuren over een tramlijn die werd aangelegd terwijl al voordat de wijk gebouwd werd bekend was dat deze in het bestemmingsplan stond.
Dat soort onzin.
 

20-10-2013 17:34:24
seinhuis
seinhuis
Is het een idee om de vakantiepark een treinstation te geven, zodat men heel makkelijk naar Brussel of Weert met de trein mee kan?  

20-10-2013 17:40:46
charta
charta
De Nieuwersluis=Loenen variant!  

23-02-2015 19:31:27
timtrein
timtrein
Vlaanderen doet onderzoek naar heropening 'IJzeren Rijn'
http://www.nu.nl/economie/3998276/vlaanderen-doet-onderzoek-heropening-ijzeren-rijn.html
 

23-02-2015 19:40:59
thom
thom
Van al dat geld van die onderzoeken had dat spoor al opgeknapt kunnen zijn zoonderhand  

23-02-2015 21:23:38
mvboetzela
mvboetzela
Het dossier Hedwigepolder is nog steeds niet naar Belgische tevredenheid afgerond, dus halen de Belgen maar eens een dossier van stal waar Nederland de P. in heeft.  

23-02-2015 22:00:43
sjoerd
sjoerd
Nou, dat laatste valt wel mee, maar een clubje Limburgers is niet zo enthousiast. Ik zou zeggen: laat ze eens gaan kijken in het natuurreservaat Het Naardermeer waar al sinds 1874 het drukke treinverkeer dwars doorheen rijdt en waar het wemelt van de insecten, amfibieen, reptielen, zoogdieren, vogels, planten en bomen. Maar dat willen ze daar niet zien.  

23-02-2015 22:54:05
mvboetzela
mvboetzela
NL wil ook niet meewerken aan betere verbindingen van Antwerpen. Eerst heel lang getreuzeld met de uitdieping van de Westerschelde en nu komt het natuurgebied goed van pas om daar een heel nieuw en uiteraard duur tracé omheen te leggen met de nodige tunnels. Genoeg stof om de zaak weer enige decennia te traineren.  

24-02-2015 08:27:19
hellfire
hellfire
Quote
sjoerd (ma 23 feb 2015 22:00:43 https://www.somda.nl/forum/931/p528616/): Nou, dat laatste valt wel mee, maar een clubje Limburgers is niet zo enthousiast. Ik zou zeggen: laat ze eens gaan kijken in het natuurreservaat Het Naardermeer enz.

Ik zou zeggen: rij een keer met de auto naar Het Venhof en loop daar eens een rondje door de natuur. Wellicht zal je daar (en op de route daarnaartoe) inzien dat Nederland er niets mee opschiet als de IJzeren Rijn vanaf Roermond gereactiveerd wordt. Er wonen daar te weinig mensen om reizigersvervoer te rechtvaardigen en de industrie is er geheel op wegvervoer ingericht. Wie schiet er dus iets mee op? België en eventueel Duitsland. Ik vind het niet vreemd om daar geen Nederlands belastingeld aan te besteden.
 

24-02-2015 08:42:55
maarten83
maarten83
Op grond van het scheidingsverdrag met België zou het zomaar kunnen dat er juist wel Nederlands geld in moet.  

24-02-2015 08:47:25
gvttreinen
gvttreinen
Over protectisme weten onze Oosterburen alles van, dat enkelspoor als Flaschenhals tussen Dulken en Kaldenkirchen en de vertragingstactiek van het 3e spoor Oberhausen - Zevenaar (grens) zijn er voorbeelden van.
De vraag is of men Ãœberhaupt Rheydt- Dalheim geschikt willen maken naar de wensen van de Belgen...ik weet het niet, eigen havens zijn toch belangrijker!
 

24-02-2015 08:55:54
broek53
broek53
Quote
maarten83 (di 24 feb 2015 08:42:55 https://www.somda.nl/forum/931/p528655/): Op grond van het scheidingsverdrag met België zou het zomaar kunnen dat er juist wel Nederlands geld in moet.
Dat is wel zeker; dat is een aantal jaren geleden al vastgesteld, al ben ik even kwijt door welke gerechtelijke instantie. Nederland moet de kosten betalen van de reactivering en daarom ook de kosten van een nieuwe spoorlijn als het niet wil dat het bestaande tracé door het natuurgebied wordt hergebruikt.
 

24-02-2015 09:17:17
jbt
jbt
Het Permanente Hof van Arbitrage te Den Haag op 24 mei 2005
http://www.geluidnieuws.nl/2005/juni2005/ijzerenrijn.html
 

24-02-2015 10:39:22
mich
mich
Quote
hellfire (di 24 feb 2015 08:27:19 https://www.somda.nl/forum/931/p528650/):
Quote
sjoerd (ma 23 feb 2015 22:00:43 https://www.somda.nl/forum/931/p528616/): Nou, dat laatste valt wel mee, maar een clubje Limburgers is niet zo enthousiast. Ik zou zeggen: laat ze eens gaan kijken in het natuurreservaat Het Naardermeer enz.

Ik zou zeggen: rij een keer met de auto naar Het Venhof en loop daar eens een rondje door de natuur. Wellicht zal je daar (en op de route daarnaartoe) inzien dat Nederland er niets mee opschiet als de IJzeren Rijn vanaf Roermond gereactiveerd wordt. Er wonen daar te weinig mensen om reizigersvervoer te rechtvaardigen en de industrie is er geheel op wegvervoer ingericht. Wie schiet er dus iets mee op? België en eventueel Duitsland. Ik vind het niet vreemd om daar geen Nederlands belastingeld aan te besteden.


Het valt ook allemaal wel mee. Het ontzettend kleine stukje van de Ijzeren rijn dat niet in gebruik is tussen Roermond en Dalheim loopt eerst een paar km kruisingsvrij door een woonwijk dat ik zou bestempelen als achterbuurt, alwaar je met een paar niet al te hoge geluidsschermen met laten we eens gek doen klimop er tegen om het een beetje fraai te maken en een beperkte snelheid van bv. 60km-h weinig overlast zult hebben van die paar goederentreinen. Vervolgens gaat het een stuk langs een industriegebied, om vervolgens enkele kilometers langs de bosrand te lopen en als laatste een paar km door het bos. Bos is er heel veel in Limburg en dat heeft echt geen last van het spoor.

Het is ook voor Nederland beter, want 1 goederentrein haalt tot wel 40 vrachtwagens van het spoor, en dat is goed voor onze longen. Ook al haal je die vrachtwagens in Belgie van de weg is het nog steeds goed voor ons, meestal komt de wind uit het zuidwesten.
 

24-02-2015 12:14:42
jorgo
jorgo
Quote
mich (di 24 feb 2015 10:39:22 https://www.somda.nl/forum/931/p528689/): door een woonwijk dat ik zou bestempelen als achterbuurt,

O dan is het niet erg.

Quote
te lopen en als laatste een paar km door het bos. Bos is er heel veel in Limburg en dat heeft echt geen last van het spoor.

Ik denk dat je hier erg snel voorbij gaat aan de discussie over de specifieke waarde van dit gebied die de laatste pakweg 20 jaar gevoerd wordt. Centraal staat, meen ik, de adder. Wat je ook vindt van het in deze discussie zeker opduikende NIMBY-isme -- met de botte bijl win je het daar niet meer... men zit al diep in de loopgraven. Niet voor niks zijn er allerlei tunnel- en omleidingsvarianten uitgewerkt in de loop der tijd.

Quote
Het is ook voor Nederland beter, want 1 goederentrein haalt tot wel 40 vrachtwagens van het spoor, en dat is goed voor onze longen. Ook al haal je die vrachtwagens in Belgie van de weg is het nog steeds goed voor ons, meestal komt de wind uit het zuidwesten.

Vergeet wel niet dat er altijd sprake is geweest van een gewenste verschuiving vanaf de Montzenroute van treinen naar noordelijk Duitsland. Dat relativeert dit effect een beetje.

Ik ben groot voorstander van veel vrachtvervoer over het spoor. Wat ik me bij de IJzeren Rijn wel altijd heb afgevraagd: waarop rekent men eigenijk? Wat is de zekere potentie van de lijn? Ongetwijfeld wel iets meer dan de zwakke bediening van de laatste jaren dat ie nog open was, maar toch zeker geen goederensnelweg zoals de Betuweroute? Dat maakt nogal een verschil. Voor een enkele trein per dag kun je de Belgen misschien beter een centje toestoppen om de extra kilometers via Brabant of Monzen te compenseren...
 

24-02-2015 13:19:34
daniel81
daniel81
Quote
mich (di 24 feb 2015 10:39:22 https://www.somda.nl/forum/931/p528689/):
Het is ook voor Nederland beter, want 1 goederentrein haalt tot wel 40 vrachtwagens van het spoor, en dat is goed voor onze longen. Ook al haal je die vrachtwagens in Belgie van de weg is het nog steeds goed voor ons, meestal komt de wind uit het zuidwesten.


Al die vrachtwagens op het spoor veroorzaken inderdaad heel wat problemen%02%
Die vrachtwagens rijden - als ze de route van de IJzeren Rijn min of meer willen volgen, allemaal door Nederland: A67 Ehv-Vl.

Qua vervoerspotentieel hoopt België natuurlijk niet primair op het ontlasten van de Montzenroute, maar op het 'ontlasten' van de Betuweroute%06%
 

24-02-2015 13:59:31
jbt
jbt
Het is maar helemaal de vraag of bij heractivering van de IJzeren Rijn gebruik zal worden gemaakt van het historisch tracé door de Meinweg. Als ik het goed begrijp zijn er op dit moment gedachten over drie varianten. In het verleden is de BAB 52 variant (parallel aan de Duitse snelweg 52) serieus overwogen. Volgens mij wordt op dit moment alleen maar geld vrijgemaakt om een studie naar een van die drie alternatieven te doen. Plannen zijn er genoeg geweest (zelfs een tunnel onder de Meinweg door). Overigens wil ik als Roermondenaar (van de binnenstad) de Roermondse wijken Het Veld, Kapel, De Kemp, De Donderberg en Kitskensberg geen 'achterbuurten' willen noemen. Petra Stienen - onder meer bekend van Pouw en Witteman - heeft over De Donderberg vrij onlangs een boek geschreven en de wijk als 'een Wereldwijk' bestempeld.

Kruissingsvrij is het stuk door Roermond ook zeker niet: maar liefst zes gelijkvloerse overgangen (Spoorlaan Noord/Zuid, Bernhardstraat, Zandbergstraat, Olieberg, Tjarda van Starkenborgstraat en - last but not least - de N 293). Alleen de Bredeweg/Karel Doormanstraat, de Wirosingel en - uiteraard - de A73 gaan er ongelijkvloers onderdoor.

Laatst bewerkt door jbt op 24-02-2015 14:06
 

25-02-2015 06:46:45
mdeen
mdeen
Quote
jorgo (di 24 feb 2015 12:14:42 https://www.somda.nl/forum/931/p528698/):

Ik denk dat je hier erg snel voorbij gaat aan de discussie over de specifieke waarde van dit gebied die de laatste pakweg 20 jaar gevoerd wordt. Centraal staat, meen ik, de adder. Wat je ook vindt van het in deze discussie zeker opduikende NIMBY-isme --

Ik vind dat de recente verbetering van het ooievaarsnest in Rotterdam door Prorail aantoont dat natuur zich weinig aan het spoor gelegen laat liggen. De hele milieulobby doet het voorkomen dat als er één trein (of auto, op andere plekken) door een gebied rijdt, er opeens geen dierlijk leven meer voor komt.

En daarmee maken ze zich IMHO nogal belachelijk en ben ik redelijk doof geworden voor dergelijke argumenten.
Je zult het dus moeten doen met "wat is de vervoerswaarde", en niet meer.
 

25-02-2015 09:33:31
sjoerd
sjoerd
Eens. Men is ondanks allerlei redelijke argumenten alsmaar op zoek naar problemen in plaats van naar oplossingen. Er zijn talloze plaatsen waar sprake is van overwegen, woonwijken, geluidwerende middelen, natuurparken, dierenreservaten en niet te vergeten wandelaars en die trekken zich van spoorwegen niets aan. De Gooilijn kent al die ingredienten en is veel drukker dan de IJzeren Rijn zal zijn.  

25-02-2015 09:36:53
jbt
jbt
Hoewel ik - als het om treinen gaat - ook als Roermondenaar eerder aan het 'Pimby-effect' zou willen meedoen ('Please in my backyard'), denk ik niet dat je kunt generaliseren. Het ene natuurgebied is niet met het andere te vergelijken. Feit is wel dat de Meinweg als natuurgebied een erkende status heeft, zoals kerngebied van de Ecologische Hoofdstructuur en als 'Natura-2000' gebied is aangewezen. De aanwezigheid van een Natura 2000-gebied heeft onder meer invloed op plannen op het gebied van ruimtelijke ordening en verkeer en vervoer. Mij is bekend dat met name het provinciaal beleid er op is gericht de status van de Meinweg als beschermd natuurgebied te versterken. Het zal dus niet eenvoudig zijn om het historisch tracé (bovengronds) in gebruik te nemen. Ik denk dat er serieus naar alternatieven zal moeten worden gezocht (die zeer wel denkbaar zijn, maar meer geld gaan kosten).  

25-02-2015 09:39:47
gvttreinen
gvttreinen
Het alternatief is de A67....  

25-02-2015 10:17:16
daniel81
daniel81
Het alternatief is dus alles te laten zoals het is. En dat kan in 99% van de gevallen op veel meer draagvlak cq minder politiek gedoe rekenen dan een verandering, zelfs als die verandering objectief gezien een grote verbetering is.  

25-02-2015 11:15:44
sjoerd
sjoerd
@jbt te Roermond: Je kunt natuurgebieden altijd vergelijken en dan vallen er verschillen op die ook de Meinweg uniek maken. De argumenten dat een gebied is aangewezen als ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 gebied maken van de Meinweg echter geen uitzondering. Het Naardermeer heeft al heel lang een vergelijkbare status, en ook alle andere natuurgebieden hebben een status. Dat is goed, ik ben ook lid van Natuurmonumenten, Het Brabants Landschap, Greenpeace en omdat ik veel wandel en fiets, een frequent bezoeker van die gebieden. Ook de Meinweg ken ik goed. Maar een status wil nog lang niet zeggen dat je daar niks mag en niks kan. We maken elkaar wijs dat allerlei dingen niet mogen en kunnen daar doe ik nooit aan mee.  

25-02-2015 13:17:23
john2
john2
Quote
sjoerd (wo 25 feb 2015 09:33:31 https://www.somda.nl/forum/931/p528828/): Eens. Men is ondanks allerlei redelijke argumenten alsmaar op zoek naar problemen in plaats van naar oplossingen. Er zijn talloze plaatsen waar sprake is van overwegen, woonwijken, geluidwerende middelen, natuurparken, dierenreservaten en niet te vergeten wandelaars en die trekken zich van spoorwegen niets aan. De Gooilijn kent al die ingredienten en is veel drukker dan de IJzeren Rijn zal zijn.

De natuur in de vorm van flora, fauna, de dieren in wild plus de recreanten in de vorm van wandelaars en paardrijders passen zich uitstekend aan de spoorweg aan. Toen men de IJzeren rijn heeft aangelegd en hier treinen hebben over gereden heeft de natuur zich hier ook aangepast. In de tijd dat men de IJzeren rijn heeft aangelegd zal men zich over het wel of niet aanpassen van de natuur zich niet zo druk hebben gemaakt. De procedures die hier door worden gevoerd kosten handen vol geld en kunnen beter nuttiger besteed worden door het huidige IJzeren rijn tracé te her activeren.
 

25-02-2015 15:25:24
dh3201
dh3201
Volgens mij brengen die recreanten meer schade aan de natuur aan dan een spoorlijn...


Shqiperise-lopers?
 

25-02-2015 15:38:02
V64
V64
In de omgeving van Roermond (en Sittard) lopen een paar lange afstands wandelpaden.
Sinds de aanleg van de A73 en aantakkingen (N280) is de natuur hier zo gemarginaliseerd, dat grote stukken wandelpad alleen nog over Duits grondgebied waren om te leggen. Het is een gebied met veel beton en lawaai geworden.
En om dan moeilijk te gaan doen over een goederenspoorlijn, die er al tijden ligt.
Tamelijk hypocriet. En van een erg hoog NIMBY gehalte.
 

25-02-2015 15:58:16
sjoerd
sjoerd
Daarvan ondervond ook de natuur rond het Pieterpad forse schade. Wandelaars zijn uiteraard minder heilig dan wegverkeer. Ook bij Venlo ontstond forse schade aan de natuur door de aanleg van de A74 over de Maashorst. Een nieuwe autoweg komt er altijd gemakkelijker dan de heringebruikname van een spoorweg die er nota bene gewoon ligt.  

25-02-2015 16:50:13
broek53
broek53
Tsja, we kunnen de hele discussie over de Meinweg en over spoorlijnen daar doorheen nog wel eens overdoen, maar die is bestuurlijk al lang geleden afgekaart. "Nederland" wenst de spoorlijn Roermind - Dalheim niet de reactiveren en er zijn al hele studies naar een ondertunneling van de Meinweg (!) en een tracé langs de A67 gedaan. Daarvan is in de arbitrage ook al vastgesteld dat als NL dat zo graag wil, het het zelf mag betalen (zeg ik wat kort door de bocht).
Dat wij wat anders vinden over het doorsnijden van een natuurgebied met een spoorlijn, is zeker niet oninteressant, maar voor de Meinweg niet relevant meer.
 

25-02-2015 18:27:24
sjoerd
sjoerd
Ik moet het ook nog zien, maar anderzijds zou het niet de eerste keer zijn als een gelopen race nog eens werd overgedaan omdat een bepaalde keuze wel erg voor de hand ligt of omdat de omstandigheden zijn veranderd.  

26-02-2015 09:16:45
jbt
jbt
Dat laatste lijkt wel eens het geval te kunnen gaan worden, door steeds verder gaande eisen zoals uit de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet. Het proces is niet zo eenvoudig als velen zouden willen denken.  

26-02-2015 16:11:28
bloemkool
bloemkool
Quote
sjoerd (wo 25 feb 2015 11:15:44 https://www.somda.nl/forum/931/p528845/): @jbt te Roermond: Je kunt natuurgebieden altijd vergelijken en dan vallen er verschillen op die ook de Meinweg uniek maken. De argumenten dat een gebied is aangewezen als ecologische hoofdstructuur en Natura 2000 gebied maken van de Meinweg echter geen uitzondering. Het Naardermeer heeft al heel lang een vergelijkbare status, en ook alle andere natuurgebieden hebben een status. Dat is goed, ik ben ook lid van Natuurmonumenten, Het Brabants Landschap, Greenpeace en omdat ik veel wandel en fiets, een frequent bezoeker van die gebieden. Ook de Meinweg ken ik goed. Maar een status wil nog lang niet zeggen dat je daar niks mag en niks kan. We maken elkaar wijs dat allerlei dingen niet mogen en kunnen daar doe ik nooit aan mee.


Toch laat de Meinweg zich niet vergelijken met het Naardermeer. Ten tijde van de aanleg van de Gooilijn was de Naardermeer een afvalstortlocatie van Amsterdam. Pas vele decennia na de aanleg van de spoorlijn is het gebied op basis van de aanwezige flora en fauna plus het feit dat er vogels broeden en voedsel vinden, aangewezen tot natuurgebied. Dat er al een spoorlijn doorheen liep is niet meer relevant. In Limburg is de spoorlijn gedeactiveerd voor de aanwijzing als spoorweg. Op het moment dat je die spoorlijn opnieuw in gebruik neemt zul je tegen de Natura2000 te hoop lopen %06%

Als er al een verbinding komt, dan zal een BAB52 of A67 variant haalbaarder zijn en vanwege de schending van het Scheidingsverdrag van 1839 komen die lasten voor Nederland. Tot zover %08%
 

26-02-2015 16:29:24
john2
john2
Daarom had de afwijzing als spoorweg nooit mogen gebeuren. Nu is er heisa voor het tracé door de Meinweg weer in gebruik te nemen. Als er treinen over waren blijven rijden had de spreekwoordelijk haan er niet naar gekraaid.  

26-02-2015 16:36:01
bloemkool
bloemkool
Waarschijnlijk niet. Maar het zal destijds een financiële kwestie geweest zijn om die spoorlijn te sluiten.  

26-02-2015 16:41:26
waalkade
waalkade
Is die spoorweg wel gesloten?
Na de aanleg van de autotunnel om Roermond heeft men keurig het spoor weer teruggelegd.
 

26-02-2015 16:45:03
john2
john2
Dat na aanleg van de autotunnel het spoor weer is terug gelegd geeft toch te denken dat men ergens rekening mee houd. Kan defensie geen rol spelen onder het mom voor er militair transport over de IJzeren rijn te laten gaan.  

26-02-2015 16:47:42
bloemkool
bloemkool
@waalkade: de spoorlijn is buiten gebruik. Maar bijvoorbeeld van 0 naar 2 treinen per dag betekent dat alle onderzoeken in het kader van Natuurbescherming doorlopen moeten worden %06%  

26-02-2015 17:00:22
john2
john2
Als dit dan niet gebeurd en toch met herin gebruik namen overgaat, dan zou een rechter eventueel dit kunnen terug fluiten?  

26-02-2015 17:25:43
jbt
jbt
Vrij zeker. Als er überhaupt niet getoetst zou worden aan wet- en regelgeving, dan is ieder besluit tot heringebruikname al om die reden voor vernietiging door de rechter vatbaar.  

26-02-2015 17:32:14
timtrein
timtrein
De spoorlijn is toch gewoon in onbruik geraakt toen ook de laatste trein in 1991 een andere route nam? Zo staat het ook in de netverklaring. Rare woordkeuze, dat gedeactiveerd.  

26-02-2015 17:53:41
sjoerd
sjoerd
@Bloemkool: je kunt altijd vergelijken: dat legt juist verschillen en overeenkomsten bloot. Zo werd in de jaren 60 in de Meinweg de laatste Nederlandse kolenmijn gepland. In de voltooide schacht staat water, en dat is nu voor duikers een interessante oefenplek. Maar hoe had het er uit gezien als de mijnbouw niet was ingehaald door ons aardgas? Er heeft zelfs een zijspoor gelegen als aanzet tot een immens mijnemplacement. Bij Vlodrop lag een groot emplacement, net als bij Dalheim. Kortom, het gaat zoals het gaat, een stortplaats of een mijnbouwgebied dat net niet in gebruik is geweest. Verschillen en overeenkomsten. Met schriftgeleerden schiet men in het hele leven niets op, met vrijdenkers wel.  

26-02-2015 21:56:03
thom
thom
Quote
timtrein (do 26 feb 2015 17:32:14 https://www.somda.nl/forum/931/p529038/): De spoorlijn is toch gewoon in onbruik geraakt toen ook de laatste trein in 1991 een andere route nam? Zo staat het ook in de netverklaring. Rare woordkeuze, dat gedeactiveerd.

Heet dat niet gewoon "Buiten Exploitatie' ?
 

26-02-2015 22:21:22
dh3201
dh3201
Als de natuur daar zogenaamd zo belangrijk is, waarom is er dan een golfbaan, een vakantiepark en een industriegebied. Dat lijkt me de natuur meer kapot te maken dan een spoorlijn.
Maar ja, als het voor menselijk genot is, dan is het predikaat 'natuurgebied' natuurlijk van ondergeschikt belang.


Shqiperise-lopers?
 

26-02-2015 23:50:55
broek53
broek53
Da's eenvoudig, die staan niet in de Meinweg.