Locomotiefkilometers
Forum: Algemeen - Algemeen
12-04-2010 13:39:47
mren
mren
"Kunt U dat met uw auto ook ?

Dikwijls hoort men de vraag stellen: "Wat doet zoo'n
locomotief nu eigenlijk per dag?" Uiteraard zijn de dienstprestaties
der locomotieven, welke prestaties het best vergeleken
kunnen worden door bestudeering van het aantal km
dat eene locomotief per tijdseenheid aflegt (locomotietkilometers),
zeer verschillend, in verband met de zoo sterk uit"
eenloopende diensten der machines.
Bij bestudeering van den staat van dienst der N.S. locomotieven
over de afgeloopen 5 jaren, zooals opgegeven in
de N.S. jaarverslagen, blijkt, dat het totaal aantal km per
jaar door de gezamenlijke N.S. machines afgelegd met inbegrip
van rangeerdienst (hierbij wordt 1 uur rangeerdienst
gerekend op 10 afgelegde km) is teruggeloopen van 67.467.000
km (32.927 duizend km voor snel-, personen- en gemengde
treinen, 14 595 duizend km voor goederen-, ballast- en weiktreinen,
2.776 duizend km als losse machine en voorspanlocomotief
en 17.169 duizend km rangeerdienst) in 1931 tot
59.919.'00 km (31.844 duizend km voor snel-, personen-en
gemengde treinen, 12.261 duizend km voor goederen-, ballast-
en werktreinen, 3.013 duizend km als losse machine en
voorspanlocomotief en 12.801 duizend km rangeerdienst) in
1935 waarbij dient opgemerkt te worden, dat van dezen teruggang
van ca. 8 millioen km er ca 3 millioen komen ten
laste van den treindienst en ca. 5 millioen ten laste van den
rangeerdienst. Aan de stijging der ruim 200.000 km per jaar
als losse machine en voorspanlocomotief is de opheffing der
vele depots in de afgeloopen 5 jaren niet vreemd, terwijl
de daling van de bijna 5 millioen rangeerdienstkilometers
voor een belangrijk deel op rekening der locomotorer. komt.
Tevens is echter het aantal beschikbare machines in eene
grootere verhouding teruggeloopen dan het aantal afgelegde
locomotie'kilometers. Hieruit volgt eene stijging van het
aantal km dat eene locomotief gemiddeld per jaar aflegt, en
wel van 54 000 km in 1931 tot 59.0C0 km in 1935. Deze
stijging drukt geheel op de treindienstkm (41 duizend in 1931
tegen 46 duizend in 1935 ; het gemiddelde aantal per loc
afgelegde rangeerkilometers is van 1931 tot 1935 vrijwel
constant gebleven op 13.000 km.
Om al die millioenen km af te leggen, werden in 1931
verstookt ruim 741 duizend ton brandstof tegen 682 duizend
ton in 1935. Inclusief rangeerdienst werd in 1931 gemiddeldca.
11 kg per locomotiefkilometer verstookt. In 1935 is dit
cijfer gestegen tot ca. 11.4 kg."

Hele artikel inclusief tabellen over brandstofverbruik per kilometer en trekkracht, zie: home.student.utwente.nl

Dit is het derde deel uit een serie van grepen uit oude versies van Op de Rails, reeds 79 jaar het maandelijkse tijdschrift van de NVBS. Omdat de gebruikers er positief op reageren, kom ik onregelmatig met wat artikeltjes op de proppen hier.
Eerdere 'afleveringen':
www.somda.nl)omloop+19911992/
www.somda.nl