Dinsdag 21 oktober 2008 Afscheidsrit met C9002 Jaap
Afscheidsrit met C9002 Jaap Nee, geen afscheidsrit voor de Jaap zelf, maar voor iemand die afscheid neemt bij NSR :-)

18 oktober
----------
828352
Utm V 12:48
Lak A 12:51
V 12:52
Ln A 12:54
V 13:21
Ut A 13:27

28352
Ut V 13:41
Bhv D 13:52
Dld D 13:55
Amf A 14:01

28353
Amf V 14:07
Dld D 14:14
Bhv D 14:22
Uto D 14:28
Ut A 14:38

28354
Ut V 14:55
Lak D 14:59
Db A 15:06
V 15:13
Ed D 15:31
Wf D 15:36
Ah A 15:42
V 15:54
Nm D 16:09
Rvs D 16:23
O D 16:28
Ht A 16:44

28355
Ht V 17:06
Ozbm A 17:16
V 17:20
Gdm D 17:29
Htn D 17:41
Ln D 17:46
Ut A 17:50

828354
Ut V 18:18
Ln A 18:22
V 18:27
Lak D 18:28
Utm A 18:31

----------
21 oktober
----------
828361
Utm V 10:48
Lak A 10:51
V 10:52
Ln A 10:54
Ln V 11:09
Ut D 11:14
Mas D 11:22
Bkl D 11:25
Ac D 11:32
Dvd D 11:36
Asdm D 11:40
Asd A 11:45
V 11:52
Ass D 11:58
Hw D 12:03
Hlms D 12:06
Hlm A 12:10
V 12:22
Hlmwph A 12:25