Vrijdag 29 augustus 2008t/m Zaterdag 30 augustus 2008 UPDATED == 1202, SGB-blokkendozen en Jaap naar Haarlem
UPDATED == 1202, SGB-blokkendozen en Jaap naar Haarlem 29 augustus
-----------
810001
Utm V 14:55
Blz D 14:59
Blo D 15:00
Bloa D 15:01
Bhv D 15:03
Dld A 15:06

810002
Dld V 15:10
Bhv A 15:13
V 15:14
Bloa D 15:17
Uto D 15:20
Utoa D 15:22
Ut D 15:25
Utva D 15:27
Ln D 15:28
Htn D 15:32
Cl D 15:40
Gdma D 15:45
Gdm D 15:46
Mbtwan D 15:47
Mbtwaz D 15:48
Htda D 16:00
Ht D 16:02
Vga D 16:05
Tbi D 16:14
Tb A 16:19
V 16:28
Tbwt D 16:31
Tbr D 16:34
Gz D 16:37
Bd D 16:44
Bda D 16:45
Etn D 16:50
Rsd A 17:00
V 17:11
Kraga D 17:18
Bgn D 17:21
Rb D 17:31
Krg D 17:37
Vlk D 17:38
Gs A 17:45

810003
Gs V 19:30
Bzl D 19:35
Krg D 19:39
Rb D 19:45
Bgn D 19:55
Kraga D 19:57
Rsd D 20:05
Odb D 20:11
Zvb D 20:17
Zlw D 20:23
Mdbz D 20:25
Wld D 20:28
Ddzd D 20:32
Ddr D 20:34
Zwd D 20:36
Kfhaz D 20:37
Brd D 20:41
Rlb D 20:43
Rtst D 20:45
Rtz D 20:47
Rtb D 20:49
Rtd D 20:52
Dhsa D 20:55
Sdm D 20:58
Dt D 21:04
Dta D 21:06
Gv D 21:11
Laa D 21:13
Gvm D 21:15
Ledn D 21:22
Vh D 21:27
Lis D 21:32
Hil D 21:35
Had D 21:40
Zspl D 21:45
Hlm D 21:47
Spbr D 21:48
Hlmwph A 21:49

-----------
30 augustus
-----------
810004
Hlmwph V 08:50
Hlm A 08:53

--------------
C9002 + 2x rijtuigen van SGB + Eloc1202
vertrek van spoor 3 en steeds om xx:46 weg, aankomst xx:56 te Zvt
vertrek Zvt xx:01 en aankomst Hlm xx:11 enz.

Voorbeeld van dit patroon:
15441
Hlm V 10:46
Ovn V 10:50
Zvt A 10:56

15426
Zvt V 11:01
Ovn V 11:07
Hlm A 11:11

---------
810005
Hlm V 17:51
Hw D 17:59
Obpa D 18:06
Sgra D 18:07
Asd D 18:10
Asdma D 18:14
Asdm D 18:15
Dvd D 18:20
Dvaz D 18:21
Asb D 18:22
Asdh D 18:23
Ac D 18:24
Aco D 18:25
Bkl D 18:31
Bkla D 18:32
Mas D 18:35
Utma D 18:38
Ut D 18:40
Utge A 18:42
V 18:47
Utva D 18:48
Ln A 18:50
Ln V 18:57
Lak D 18:58
Utm A 19:00

810006
Hlm V 17:45
Zspl D 17:47
Had D 17:50
Lis D 17:58
Ledn D 18:09
Gvm D 18:18
Laa D 18:20
Gv D 18:23
Dta D 18:27
Dt D 18:29
Sdm D 18:37
Dhsa D 18:39
Rtd D 18:42
Rtb D 18:45
Rtz D 18:48
Rtst D 18:50
Rlb D 18:52
Brd D 18:55
Kfhaz D 19:00
Zwd D 19:01
Ddr A 19:04
V 19:12
Ddzd D 19:15
Wld D 19:19
Mdbz D 19:22
Zlw D 19:24
Zvb D 19:30
Odb D 19:36
Rsd A 19:44
V 19:49
Kraga D 19:57
Bgn D 20:00
Rb D 20:12
Krg D 20:19
Bzl D 20:24
Gs A 20:30

810010
Gs V 21:30
Bzl D 21:35
Krg D 21:39
Rb D 21:45
Bgn D 21:55
Kraga D 21:58
Rsd D 22:05
Odb D 22:11
Zvb D 22:16
Zlw D 22:21
Mdbz D 22:23
Wld D 22:25
Ddzd D 22:29
Ddr D 22:32
Zwd D 22:34
Kfhaz D 22:35
Brd D 22:39
Rlb D 22:42
Rtst D 22:44
Rtz D 22:45
Rtb D 22:47
Rtd D 22:49
Dhsa D 22:52
Sdm D 22:54
Dt D 23:01
Dta D 23:03
Gv D 23:07
Gvm D 23:10
Ledn D 23:18
Vh D 23:22
Lis D 23:26
Hil D 23:29
Had D 23:34
Zspl D 23:37
Hlm D 23:39
Hlmwph A 23:41