Zoek

Dienstregeling van trein 2861
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rtd v 16:20
Wspl - 16:22
Az - 16:23
Hlba - 16:24
Rtn - 16:25
Rtngw - 16:26
Rtngo - 16:27
Rta + 16:28
Cps - 16:30
Nwk - 16:32
Nwki - 16:33
Mdo - 16:35
Mda - 16:36
Hgwbr - 16:37
Gd a 16:38
Gd v 16:39
Gdg - 16:41
Odw - 16:43
Odo - 16:44
Wd - 16:47
Wdo - 16:48
Hmla - 16:50
Hmlva - 16:51
Vtn - 16:52
Utt - 16:53
Utlr - 16:54
Utwaw - 16:55
Utwao - 16:56
Ut a 16:57
Rtd v 16:20
Wspl - 16:22
Az - 16:23
Hlba - 16:24
Rtn - 16:25
Rtngw - 16:26
Rtngo - 16:27
Rta + 16:28
Cps - 16:30
Nwk - 16:32
Nwki - 16:33
Mdo - 16:35
Mda - 16:36
Hgwbr - 16:37
Gd a 16:38
Gd v 16:39
Gdg - 16:41
Odw - 16:43
Odo - 16:44
Wd - 16:47
Wdo - 16:48
Hmla - 16:50
Hmlva - 16:51
Vtn - 16:52
Utt - 16:53
Utlr - 16:54
Utwaw - 16:55
Utwao - 16:56
Ut a 16:57
Rtd v 16:20
Wspl - 16:22
Az - 16:23
Hlba - 16:24
Rtn - 16:25
Rtngw - 16:26
Rtngo - 16:27
Rta + 16:28
Cps - 16:30
Nwk - 16:32
Nwki - 16:33
Mdo - 16:35
Mda - 16:36
Hgwbr - 16:37
Gd a 16:38
Gd v 16:39
Gdg - 16:41
Odw - 16:43
Odo - 16:44
Wd - 16:47
Wdo - 16:48
Hmla - 16:50
Hmlva - 16:51
Vtn - 16:52
Utt - 16:53
Utlr - 16:54
Utwaw - 16:55
Utwao - 16:56
Ut a 16:57
Rtd v 16:20
Wspl - 16:22
Az - 16:23
Hlba - 16:24
Rtn - 16:25
Rtngw - 16:26
Rtngo - 16:27
Rta + 16:28
Cps - 16:30
Nwk - 16:32
Nwki - 16:33
Mdo - 16:35
Mda - 16:36
Hgwbr - 16:37
Gd a 16:38
Gd v 16:39
Gdg - 16:41
Odw - 16:43
Odo - 16:44
Wd - 16:47
Wdo - 16:48
Hmla - 16:50
Hmlva - 16:51
Vtn - 16:52
Utt - 16:53
Utlr - 16:54
Utwaw - 16:55
Utwao - 16:56
Ut a 16:57
Rtd v 16:20
Wspl - 16:22
Az - 16:23
Hlba - 16:24
Rtn - 16:25
Rtngw - 16:26
Rtngo - 16:27
Rta + 16:28
Cps - 16:30
Nwk - 16:32
Nwki - 16:33
Mdo - 16:35
Mda - 16:36
Hgwbr - 16:37
Gd a 16:38
Gd v 16:39
Gdg - 16:41
Odw - 16:43
Odo - 16:44
Wd - 16:47
Wdo - 16:48
Hmla - 16:50
Hmlva - 16:51
Vtn - 16:52
Utt - 16:53
Utlr - 16:54
Utwaw - 16:55
Utwao - 16:56
Ut a 16:57
Rtd v 16:20
Wspl - 16:22
Az - 16:23
Hlba - 16:24
Rtn - 16:25
Rtngw - 16:26
Rtngo - 16:27
Rta + 16:28
Cps - 16:30
Nwk - 16:32
Nwki - 16:33
Mdo - 16:35
Mda - 16:36
Hgwbr - 16:37
Gd a 16:38
Gd v 16:39
Gdg - 16:41
Odw - 16:43
Odo - 16:44
Wd - 16:47
Wdo - 16:48
Hmla - 16:50
Hmlva - 16:51
Vtn - 16:52
Utt - 16:53
Utlr - 16:54
Utwaw - 16:55
Utwao - 16:56
Ut a 16:57
Rtd v 16:20
Wspl - 16:22
Az - 16:23
Hlba - 16:24
Rtn - 16:25
Rtngw - 16:26
Rtngo - 16:27
Rta + 16:28
Cps - 16:30
Nwk - 16:32
Nwki - 16:33
Mdo - 16:35
Mda - 16:36
Hgwbr - 16:37
Gd a 16:38
Gd v 16:39
Gdg - 16:41
Odw - 16:43
Odo - 16:44
Wd - 16:47
Wdo - 16:48
Hmla - 16:50
Hmlva - 16:51
Vtn - 16:52
Utt - 16:53
Utlr - 16:54
Utwaw - 16:55
Utwao - 16:56
Ut a 16:57