Zoek

Dienstregeling van trein 2863
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rtd v 16:50
Wspl - 16:52
Az - 16:53
Hlba - 16:54
Rtn - 16:55
Rtngw - 16:56
Rtngo - 16:57
Rta + 16:58
Cps - 17:00
Nwk - 17:02
Nwki - 17:03
Mdo - 17:05
Mda - 17:06
Hgwbr - 17:07
Gd a 17:08
Gd v 17:09
Gdg - 17:11
Odw - 17:13
Odo - 17:14
Wdo - 17:18
Wd - 17:19
Hmla - 17:21
Hmlva - 17:22
Vtn - 17:23
Utt - 17:24
Utlr - 17:25
Utwaw - 17:26
Utwao - 17:27
Ut a 17:28
Rtd v 16:50
Wspl - 16:52
Az - 16:53
Hlba - 16:54
Rtn - 16:55
Rtngw - 16:56
Rtngo - 16:57
Rta + 16:58
Cps - 17:00
Nwk - 17:02
Nwki - 17:03
Mdo - 17:05
Mda - 17:06
Hgwbr - 17:07
Gd a 17:08
Gd v 17:09
Gdg - 17:11
Odw - 17:13
Odo - 17:14
Wdo - 17:18
Wd - 17:19
Hmla - 17:21
Hmlva - 17:22
Vtn - 17:23
Utt - 17:24
Utlr - 17:25
Utwaw - 17:26
Utwao - 17:27
Ut a 17:28
Rtd v 16:50
Wspl - 16:52
Az - 16:53
Hlba - 16:54
Rtn - 16:55
Rtngw - 16:56
Rtngo - 16:57
Rta + 16:58
Cps - 17:00
Nwk - 17:02
Nwki - 17:03
Mdo - 17:05
Mda - 17:06
Hgwbr - 17:07
Gd a 17:08
Gd v 17:09
Gdg - 17:11
Odw - 17:13
Odo - 17:14
Wdo - 17:18
Wd - 17:19
Hmla - 17:21
Hmlva - 17:22
Vtn - 17:23
Utt - 17:24
Utlr - 17:25
Utwaw - 17:26
Utwao - 17:27
Ut a 17:28
Rtd v 16:50
Wspl - 16:52
Az - 16:53
Hlba - 16:54
Rtn - 16:55
Rtngw - 16:56
Rtngo - 16:57
Rta + 16:58
Cps - 17:00
Nwk - 17:02
Nwki - 17:03
Mdo - 17:05
Mda - 17:06
Hgwbr - 17:07
Gd a 17:08
Gd v 17:09
Gdg - 17:11
Odw - 17:13
Odo - 17:14
Wdo - 17:18
Wd - 17:19
Hmla - 17:21
Hmlva - 17:22
Vtn - 17:23
Utt - 17:24
Utlr - 17:25
Utwaw - 17:26
Utwao - 17:27
Ut a 17:28
Rtd v 16:50
Wspl - 16:52
Az - 16:53
Hlba - 16:54
Rtn - 16:55
Rtngw - 16:56
Rtngo - 16:57
Rta + 16:58
Cps - 17:00
Nwk - 17:02
Nwki - 17:03
Mdo - 17:05
Mda - 17:06
Hgwbr - 17:07
Gd a 17:08
Gd v 17:09
Gdg - 17:11
Odw - 17:13
Odo - 17:14
Wdo - 17:18
Wd - 17:19
Hmla - 17:21
Hmlva - 17:22
Vtn - 17:23
Utt - 17:24
Utlr - 17:25
Utwaw - 17:26
Utwao - 17:27
Ut a 17:28
Rtd v 16:50
Wspl - 16:52
Az - 16:53
Hlba - 16:54
Rtn - 16:55
Rtngw - 16:56
Rtngo - 16:57
Rta + 16:58
Cps - 17:00
Nwk - 17:02
Nwki - 17:03
Mdo - 17:05
Mda - 17:06
Hgwbr - 17:07
Gd a 17:08
Gd v 17:09
Gdg - 17:11
Odw - 17:13
Odo - 17:14
Wdo - 17:18
Wd - 17:19
Hmla - 17:21
Hmlva - 17:22
Vtn - 17:23
Utt - 17:24
Utlr - 17:25
Utwaw - 17:26
Utwao - 17:27
Ut a 17:28
Rtd v 16:50
Wspl - 16:52
Az - 16:53
Hlba - 16:54
Rtn - 16:55
Rtngw - 16:56
Rtngo - 16:57
Rta + 16:58
Cps - 17:00
Nwk - 17:02
Nwki - 17:03
Mdo - 17:05
Mda - 17:06
Hgwbr - 17:07
Gd a 17:08
Gd v 17:09
Gdg - 17:11
Odw - 17:13
Odo - 17:14
Wdo - 17:18
Wd - 17:19
Hmla - 17:21
Hmlva - 17:22
Vtn - 17:23
Utt - 17:24
Utlr - 17:25
Utwaw - 17:26
Utwao - 17:27
Ut a 17:28