Zoek

Dienstregeling van trein 2825
Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Rtd v 07:20
Wspl - 07:22
Az - 07:23
Hlba - 07:24
Rtn - 07:25
Rtngw - 07:26
Rtngo - 07:27
Rta + 07:28
Cps - 07:30
Nwk - 07:32
Nwki - 07:33
Mdo - 07:35
Mda - 07:36
Hgwbr - 07:37
Gd a 07:38
Gd v 07:39
Gdg - 07:41
Odw - 07:43
Odo - 07:44
Wd - 07:47
Wdo - 07:48
Hmla - 07:50
Hmlva - 07:51
Vtn - 07:52
Utt - 07:53
Utlr - 07:54
Utwaw - 07:55
Utwao - 07:56
Ut a 07:58
Rtd v 07:20
Wspl - 07:22
Az - 07:23
Hlba - 07:24
Rtn - 07:25
Rtngw - 07:26
Rtngo - 07:27
Rta + 07:28
Cps - 07:30
Nwk - 07:32
Nwki - 07:33
Mdo - 07:35
Mda - 07:36
Hgwbr - 07:37
Gd a 07:38
Gd v 07:39
Gdg - 07:41
Odw - 07:43
Odo - 07:44
Wd - 07:47
Wdo - 07:48
Hmla - 07:50
Hmlva - 07:51
Vtn - 07:52
Utt - 07:53
Utlr - 07:54
Utwaw - 07:55
Utwao - 07:56
Ut a 07:58
Rtd v 07:20
Wspl - 07:22
Az - 07:23
Hlba - 07:24
Rtn - 07:25
Rtngw - 07:26
Rtngo - 07:27
Rta + 07:28
Cps - 07:30
Nwk - 07:32
Nwki - 07:33
Mdo - 07:35
Mda - 07:36
Hgwbr - 07:37
Gd a 07:38
Gd v 07:39
Gdg - 07:41
Odw - 07:43
Odo - 07:44
Wd - 07:47
Wdo - 07:48
Hmla - 07:50
Hmlva - 07:51
Vtn - 07:52
Utt - 07:53
Utlr - 07:54
Utwaw - 07:55
Utwao - 07:56
Ut a 07:58
Rtd v 07:20
Wspl - 07:22
Az - 07:23
Hlba - 07:24
Rtn - 07:25
Rtngw - 07:26
Rtngo - 07:27
Rta + 07:28
Cps - 07:30
Nwk - 07:32
Nwki - 07:33
Mdo - 07:35
Mda - 07:36
Hgwbr - 07:37
Gd a 07:38
Gd v 07:39
Gdg - 07:41
Odw - 07:43
Odo - 07:44
Wd - 07:47
Wdo - 07:48
Hmla - 07:50
Hmlva - 07:51
Vtn - 07:52
Utt - 07:53
Utlr - 07:54
Utwaw - 07:55
Utwao - 07:56
Ut a 07:58
Rtd v 07:20
Wspl - 07:22
Az - 07:23
Hlba - 07:24
Rtn - 07:25
Rtngw - 07:26
Rtngo - 07:27
Rta + 07:28
Cps - 07:30
Nwk - 07:32
Nwki - 07:33
Mdo - 07:35
Mda - 07:36
Hgwbr - 07:37
Gd a 07:38
Gd v 07:39
Gdg - 07:41
Odw - 07:43
Odo - 07:44
Wd - 07:47
Wdo - 07:48
Hmla - 07:50
Hmlva - 07:51
Vtn - 07:52
Utt - 07:53
Utlr - 07:54
Utwaw - 07:55
Utwao - 07:56
Ut a 07:58
Rtd v 07:20
Wspl - 07:22
Az - 07:23
Hlba - 07:24
Rtn - 07:25
Rtngw - 07:26
Rtngo - 07:27
Rta + 07:28
Cps - 07:30
Nwk - 07:32
Nwki - 07:33
Mdo - 07:35
Mda - 07:36
Hgwbr - 07:37
Gd a 07:38
Gd v 07:39
Gdg - 07:41
Odw - 07:43
Odo - 07:44
Wd - 07:47
Wdo - 07:48
Hmla - 07:50
Hmlva - 07:51
Vtn - 07:52
Utt - 07:53
Utlr - 07:54
Utwaw - 07:55
Utwao - 07:56
Ut a 07:58